Kirkon tiedotuskeskus

6.9. - Velkasyrjäytyneille apua Akordirahaston tyyppisestä toiminnasta

Sovittelu on avainsana monen velkasyrjäytyneen auttamiseksi. Sovitteluun tarvitaan ainakin kolme osapuolta: velallinen, velkoja ja sovittelija. Kirkon diakoniarahaston yhteyteen on syntynyt Akordirahasto, jonka avulla velkasyrjäytyneitä pyritään auttamaan silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Akordi on sopimus velkaantuneen ja velallisen välillä velan osittaisesta anteeksi antamisesta tai velan kohtuullistamisesta.

Kirkon diakoniarahaston sihteeri Tiina Saarelan mukaan Akordirahastolla on esikuvia muualla maailmassa, esimerkiksi Saksassa. Velkoja sovitaan vapaaehtoisesti ja niitä kohtuullistetaan. Kun ihmisellä ei ole yhtään maksuvaraa, tarvitaan ulkopuolista tukea, jotta tilanne selviäisi. Sovittelua harjoitetaan kuitenkin vielä liian vähän.

Toiminta on osa isompaa kokonaisuutta, jonka pyrkimyksenä on saada valtion rahoituksen turvin perustetuksi akordirahasto, jonka avulla velkasyrjäytyneitä voidaan auttaa selviytymään ylivoimaisesta velkataakasta silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Kirkon diakoniarahaston yhteydessä Akordirahasto on vielä kokeilua. Sen kautta nähdään, miten toimintaa voidaan toteuttaa laajemmassa mitassa.

Enintään viiden vuoden maksuohjelma

Akordirahastossa velan maksu koostuu maksuvaran mukaan asiakkaan osuudesta, velkojan osuudesta, joka on akordi sekä avustuksen osuudesta. Asiakkaan osuuteen voi liittyä Takuu-Säätiön takaama laina. Maksuohjelma on suurimmillaan viisi vuotta. Olennaista on, että sopimus on kertaluontoinen ja sitova, lisäsuoritusvelvollisuutta ei ole.

Akordirahasto voi auttaa velkaantunutta, jos avustamiselle löytyy diakonisia perusteita. Rahasto voi auttaa enintään saman suuruisella summalla kuin on velkojan kanssa sovittu akordi. Tärkeintä on ensin keskustella ja selvittää velallisen maksuvara. Maksuvaraa määritettäessä otetaan aina huomioon ihmisen elinkustannukset ja mietitään, paljonko ihminen pystyy kohtuudella maksamaan velkaa.

"On ihmisiä, joiden velat ovat ulosotossa. Ihminen on maksanut 100 000 markan velkaa, mutta kyennyt maksamaan vain ulosoton kulut ja velan korot. Tällä hetkellä velkasaatava saattaa olla esimerkiksi 200 000 markkaa eikä velan pääomaa ole maksettu lainkaan. Tällaisesta tilanteesta Akordirahasto saattaa olla pelastamassa ihmisen sekä henkisesti että taloudellisesti."

Tiina Saarela iloitsee, että nyt monien velkasyrjäytyneitten tilanne on noussut puheenaiheeksi ja monet ovat miettimässä, miten heitä voidaan auttaa. Käynnissä on velkajärjestelylain uudistus, samoin valmistellaan ulosottolain muutosta. Kun keskustellaan velan maksumoraalista, pitäisi nostaa keskusteluun myös velan perintä- ja antomoraali.

Akordirahasto on Kirkon diakoniarahaston yksi toimintamalli. Kirkon diakoniarahastolla on Kirkkohallituksen valitsema 5-jäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana on kirkkoneuvos HeikkiMäkeläinen. Akordi- ja diakoniarahaston asioita hoitavat käytännössä Tiina Saarela ja Sisko Rantalankila, jotka ovat tyytyväiset työtovereitten laajaan verkostoon. Varsinaisesti asiat hoidetaan kentällä, seurakunnissa, joiden diakoniatyöntekijät kulkevat apua tarvitsevien rinnalla.

Asiat kohdataan jokaisen ihmisen osalta kokonaisvaltaisesti, kun mietitään, mikä apu olisi paras. Kirkon diakoniarahaston osalta ratkaisun käsittelyaika on normaalisti kuukausi. Akordirahaston kohdalla sovittelua, neuvottelua ja pohdintaa vaaditaan niin, että ratkaisun löytymiseen voi kulua kuukausia.

Kirkon Akordirahasto on tässä vaiheessa erillishanke, joka tähtää valtakunnallisen rahaston perustamiseen. Asiaa on valmistellut kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen työalasihteeri Pekka Viirteen vetämä Katakombi-projekti ja sen velkatyöryhmä, jossa ovat olleet mukana mm. Takuu-Säätiö, Marttaliitto, Kuluttajavirasto sekä Helsingin diakonissalaitos.

Akordirahaston toimintaan on varattu 4 miljoonaa markkaa. Kirkon diakoniarahasto kykenee usein auttamaan ihmisen tai perheen pahimman yli melko pienellä summalla - keskimäärin 8 000 markalla. Akordirahasto voi auttaa neuvotteluratkaisujen synnyttyä tavanomaista suuremmalla summalla (30 000-50 000 mk).

Avun saamiseksi velkajärjestely ja vapaaehtoinen sovittelu ilman avustusta ovat aina ensisijaiset vaihtoehdot. Avustus myös edellyttää verkostotyötä talous- ja velkaneuvonnan, kunnan sosiaalitoimen, terveydenhuollon ammattilaisten ja seurakunnan diakoniatyön kesken. (KT 6.9.2001 mm)


Tiedotusyksikkö
Kirkkohallitus

PL 185 (Luotsikatu 1 a)   
00161 Helsinki
puhelin (09) 18021
telekopio (09) 180 2337

(09) 180 2333
(09) 180 2422
(09) 180 2334
(09) 180 2330
(09) 180 2409
(09) 180 2278
(09) 180 2332
(09) 180 2420

sähköposti: kt@evl.fi ja
etunimi.sukunimi@evl.fi
WWW: http://www.evl.fi/